മായ്‌ക്കുക
രേഖ (ഇടത്=100, മുകൾ=100, വീതി=200, ഉയരം =200)
വൃത്തം (ഇടത്=200, മുകൾ=200, ആരം=50, നിറം ="പച്ച" )
ചതുരം (ഇടത്=50, മുകൾ=50, വീതി=300, ഉയരം=200)
ചതുരം (ഇടത്=50, മുകൾ=50, വീതി=300, ഉയരം=200, നിറം = "ചുവപ്പ്")
രേഖ (ഇടത്=100, മുകൾ=100, വീതി=200, ഉയരം =300, നിറം ="#0000ff")